PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro
2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.5-V-684

Užsakant apvalų antspaudą:

6. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudo pagaminimą, turi kreiptis į antspaudų gamintoją.

7. Antspaudų gamintojas, prieš priimdamas užsakymą pagaminti antspaudą, turi užpildyti laisvos formos užsakymo blanką ir pareikalauti iš juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens (toliau - užsakovas):
   
   7.1 išrašo iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodančio pažymėjimo; Galima pateikti įmonės ESI (elektroninis sertifikuotas išrašas) kurį išduoda VĮ Registrų centras. Užsiimantiems individualia veikla ar turintiems verslo liudijimą - reikia pateikti išduotą pažymą apie veiklos vykdymą.
   
   7.2 užsakovo tapatybę patvirtinančio dokumento, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys - ir įgaliojimo užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus. Jei įmonės antspaudą užsako ar atsiima ne įmonės vadovas, reikia pateikti įgaliojimą, pasirašytą įmonės vadovo. Jei į apvalų įmonės antspaudą norite įdėti logotipą, reikia pateikti pažymą apie logotipo registravimą patentų biure.

8. Antspaudų gamintojas Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtinęs savo parašu, eilės tvarka kartu su užsakymo blanku sega į atskirą bylą. Antspaudų gamintojas šią bylą saugo 5 metus.

9. Antspaudų gamintojas, pagaminęs antspaudą (-us), prieš jį (juos) atiduodamas, turi atspausti užsakymo blanke pagaminto antspaudo (-ų) pavyzdį ir pasirašyti.

10. Užsakovas, pasiėmęs pagamintą (-us) antspaudą (-us), turi pasirašyti užsakymo blanke šalia atspausto antspaudo (-ų) pavyzdžio (-ių).